Судскиот превод може да биде изготвен единствено од овластен судски преведувач. Таквиот превод е тесно поврзан со оригиналот или за нотарски заверена копија од оригиналот, и е важечки само доколку содржи печат и штембил од овластениот судски преведувач кој го изготвил.
businessman-lawyer

Судските преводи, наменети за државните власти или за важни документи 

на Вашата компанија, се изготвуваат за правни цели во 
Република Македонија или која било странска земја (aпостил).

Ви нудиме судски превод на:
 – Изводи од матична книга на родените
 – Документи за посвојување
 – Царински документи
 – Дипломи и свидетелства
 – Уверенија за положени испити
 – Изводи од матична книга на умрените
 – Документи за развод
 – Сообраќајни дозволи
 – препораки, итн.